Izjava o privatnosti

Forum 91 d.o.o.
Put Murvice 19, 23000 Zadar
OIB: 74024394819
Autoškola Forum 91
Ljudevita Posavskog 6

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76. st. 2. t. 1.) Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16)

Forum 91 d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1.) ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

U sklopu naše djelatnosti prikupljamo i obrađujemo osobne podatke koje nam dostave klijenti. Budući da nam je zaštita vaše privatnosti prioritet, donijeli smo sljedeća Pravila o privatnosti.

Forum 91 d.o.o. se drži sljedećih načela s ciljem zaštite Vaše privatnosti:
• Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno;
• Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene;
• Ne čuvamo Vaše podatke ako više nije potrebno;
• Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo Vaše osobne podatke;
• Vaše podatke ne šaljemo trećim stranama;
• Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje;
• Vaše osobne podatke ne prenosimo u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju;
• Također provjeravamo da su Vaši podaci sigurno pohranjeni.

Forum 91 d.o.o. prikuplja samo ograničene količine informacija o Vama koje su nužne kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev, i nadamo se uspostavili dugoročan i vjerodostojan poslovni odnos.

Mi u Forum 91 d.o.o. smo stvorili Pravila o privatnosti koja imaju za cilj pomoći Vam da razumijete koje podatke prikupljamo, u koju svrhu ih koristimo i kako možete ostvariti svoja prava.

Važno je pročitati naša Pravila o privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i Vašu pozornost.

Kako i koje Vaše podatke prikupljamo?

Kada nas kontaktirate putem našeg web obrasca za kontakt ili izravno putem naše e-mail adrese. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su Vaše ime, adresa e-pošte, broj telefona) ili pošaljete izravnom porukom e-pošte biti će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na Vaš zahtjev. Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost roditelja ili nositelja prije davanja osobnih podataka. Popunjavajući obrasce za kontakt na našoj stranici ili nas kontaktirajući izravno putem e-mail pošte jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naših Pravila o privatnosti i u njima navedenim uvjetima.

Podaci o Voditelju obrade Vaših podataka

Voditelj obrade ove internetske stranice i Vaših osobnih podataka je Forum 91 d.o.o., Put Murvice 19, 23000 Zadar.

Koja je svrha i pravna osnova za prikupljanje Vaših podataka?

Poduzimanje najprikladnijih aktivnosti na Vaš zahtjev prije ulaska u bilo koji poslovni odnos, na temelju poslovnog djelovanja tvrtke i njenog legitimnog interesa.

Koliko će dugo biti pohranjeni Vaši osobni podaci?

Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u svrhu uspostavljanja zajedničke poslovne suradnje kao i za vrijeme važenja našeg ugovornog odnosa.

Kako ćemo koristiti informacije o Vama?

Prikupljamo informacije o Vama da bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na Vaš zahtjev. Vaše osobne podatke potrebne prikupljamo i koristimo u svrhu uspostavljanja našeg poslovnog odnosa, kao i za vrijeme važenja našeg ugovornog odnosa. Tijekom trajanja ugovornog odnosa Forum 91 d.o.o. će Vam slati obavijesti o novim prozvodima i uslugama za koje smatramo da bi Vam mogli biti od interesa, ako ste za isto dali privolu kod kontaktiranja naše tvrtke putem web obrasca. Privolu koju nam date za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući te ćemo u tom slučaju prestati s ovom obradom.

Google Analytics

Prilikom prikupljanja osobnih podataka, moguća je pohrana određenih podataka od strane platforme Google Analytics, a o kojoj ste detaljnije upoznati kroz Izjava o kolačićima.

Za više podataka o pravilima privatnosti platforme Google Analytics, možete se informirati putem sljedećeg linka: https://policies.google.com/privacy?hl=hr.

Informacijska sigurnost

Osigurali smo sigurnosne mjere u svrhu zaštite osobnih podataka koje podijelite s nama. Vaši osobni podaci zaštićeni su od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju.

O našem poslužitelju internetske stranice

Ova web stranica smještena je kod globalno kod poznatog davatelja usluga u EU. Ova internetska stranica smještena je kod globalno poznatog pružatelja usluga u Njemačkoj i EU, za koje Europska komisija smatra da osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka građana EU.

Kolačići

Kako bismo olakšali pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako postavljen. Svi detalji o kolačićima nalaze se u Izjava o kolačićima.

Vaša prava

Imate pravo na informacije o obradi Vaših osobnih podataka, povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni, brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe, prijenos Vaših osobnih podataka u strukturiranom obliku te podnošenje prigovora izjava-o-kolacicima na izjava-o-kolacicima, je Forum 91 d.o.o., Put Murvice 19 , 23000 Zadar, ili na askola.forum@gmail.com ili nadležnom državnom tijelu.

Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti, tj. dajete izričitu privolu Forum 91 d.o.o. da prikuplja i dalje obrađuje vaše osobne podatke, kao i sve druge podatke za koje sazna pružanjem svojih usluga sukladno zakonskim propisima, a sve u skladu s definiranom svrhom u ovim pravilima. Također potvrđujete da ste upoznati sa svim bitnim podacima o Forum 91 d.o.o. i uslugama koje pruža.

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu

U svakom trenutku možete uložiti žalbu izravno nadležnom nadzornom tijelu: Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva 14, Zagreb, kontakt: +385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr, www.azop.hr.

Povreda osobnih podataka

O svakoj nezakonitoj povredi podataka izvijestiti ćemo AZOP kao nadležno tijelo za zaštitu podataka.

Promjene naših pravila o privatnosti

U slučaju promjena naših pravila o privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene pravila o privatnosti dolje kako slijedi.

Ova Pravila o privatnosti ažurirana su 01.11.2023.


Forum 91 d.o.o.
Put Murvice 19, 23000 Zadar
OIB: 74024394819
Autoškola Forum91
Ljudevita Posavskog 6

List of economic entities with which the client’s representative referred to in Art. 76, paragraph 2, vol. 1.) Conflicts of Interest Public Procurement Act Pursuant to Article 80, paragraph 2 of the Public Procurement Act (Official Gazette 120/16)

Forum 91 d.o.o. as the contracting authority publishes the list of economic entities with which the contracting authority’s representative referred to in Article 76, paragraph 2, item 1) of the LPP 2016 or a related person in a conflict of interest:

As part of our business, we collect and process personal data provided to us by clients. Because protecting your privacy is our priority, we have adopted the following Privacy Policy.

Forum 91 d.o.o. adheres to the following principles in order to protect your privacy:
• We do not collect more information than is necessary;
• We do not use your information for purposes not listed;
• We do not store your data if it is no longer needed;
• We never sell, borrow or distribute or publicly disclose your personal information;
• We do not send your data to third parties;
• We do not use any automated processing and decision making or profiling;
• We do not transfer your personal data to a third country or international organization;
• We also check that your data is securely stored.

Forum 91 d.o.o. collects only the limited amount of information about you that is necessary to respond to your request, and we hope to establish a long-term and credible business relationship.

We at Forum 91 d.o.o. we have created a Privacy Policy that aims to help you understand what information we collect, for what purpose we use it, and how you can exercise your rights.

It is important to read our Privacy Policy and we hope you will take the time and your attention.

How and what information do we collect?

When you contact us via our web contact form or directly via our email address. The information you fill in (personal information such as your name, email address, telephone number) or send by direct email will be processed and stored so that we can contact you and respond to your request. If you are under the age of 16, you must provide parental or parental consent before providing personal information. By filling out the contact forms on our site or by contacting us directly by e-mail, you warrant that the information you have provided is correct and that you fully comply with the provisions of our Privacy Policy and the terms set forth therein.

Information about the Head of your data processing

The manager of the processing of this website and your personal data is Forum 91 d.o.o., Put Murvice 19 , 23000 Zadar.

What is the purpose and legal basis for collecting your data?

Undertake the most appropriate activities at your request before entering into any business relationship, based on the business activities of the company and its legitimate interest.

How long will your personal information be stored?

As long as we have open communication for the purpose of establishing joint business cooperation as well as during the validity of our contractual relationship.

How will we use information about you?

We collect information about you so that we can contact you and respond to your request. We collect and use your personal data as necessary for the purpose of establishing our business relationship, as well as during the validity of our contractual relationship. During the contractual relationship Forum 91 d.o.o. will send you notifications about new products and services that we believe may be of interest to you, if you have given your consent to contact our company via the web form. You can withdraw the consent you give us for this purpose at any time, in which case we will stop this processing.

Google Analytics

When collecting personal data, it is possible to store certain data by the Google Analytics platform, which you will learn more about through the Cookie Declaration.

For more information about the Google Analytics Privacy Policy, you can find information at the following link: https://policies.google.com/privacy?hl=en_US.

Information security

We have provided security measures to protect the personal information you share with us. Your personal data is protected from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or access to personal data that is transferred, stored or otherwise processed.

About our website server

This website is located globally with a well-known EU service provider. This website is located with a globally known service provider in Germany and the EU, which the European Commission considers to ensure an adequate level of protection of personal data of EU citizens.

Cookies

To make browsing our website easier, our global network server uses cookies. Cookies cannot be used to run programs or install viruses on your computer. Viewing our pages is also possible without the use of cookies, if your Internet browser is set up in this way. All details about cookies can be found in the Cookie Declaration.

Your rights

You have the right to information about the processing of your personal data, to withdraw your consent at any time, to correct or supplement your personal data to always be accurate, to delete your personal data when no longer needed for the above purposes, to transfer your personal data in a structured form and the submission of objections to the statement-on-cookies on the statement-on-cookies, is Forum 91, Put Murvice 19, 23000 Zadar, or to askola.forum@gmail.com or the competent state body.

Your consent

By using this website, you give your consent to this privacy policy, ie you give your explicit consent to Forum 91 d.o.o. to collect and further process your personal data, as well as all other data that he learns about by providing his services in accordance with legal regulations, all in accordance with the purpose defined in these rules. You also confirm that you are familiar with all relevant information about Forum 91 d.o.o. and the services it provides.

The right to lodge a complaint with the competent authority

At any time you can file a complaint directly to the competent supervisory authority: the Agency for Personal Data Protection (AZOP), Martićeva 14, Zagreb, contact: +385 (0) 1 4609 999, azop@azop.hr, www.azop.hr.

Violation of personal data

We will report any illegal data breach to AZOP as the competent data protection authority.

Changes to our privacy policy

In the event of a change to our privacy policy, we will notify you on this page and update the date of the privacy policy change below as follows.

This Privacy Policy was updated on October 01, 2023.